Konferencja – http://sztuka.net 2.0 – Instytut Kulturoznawstwa UAM

konf

Plakat projektu Olgi Wołkowicz. Z materiałów organizatorów.

W dniach 17-18 stycznia 2019 w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka pt. http://sztuka.net 2.0, zorganizowana przez Koło Naukowe Kulturoznawców UAM oraz Instytut Kulturoznawstwa UAM. Zapraszam do wysłuchania wszystkich wystąpień, w tym także mojego wykładu pt. Przemiany sztuki ( w ) Sieci: od net.artu do sztuki postinternetowej, który, na zaproszenie organizatorów, wygłoszę drugiego dnia konferencji.

Centra i peryferia – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych

Zapraszam do nadsyłania zgłoszeń wystąpień w ramach koordynowanego przeze mnie panelu „Centra i peryferia – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych”, który będzie częścią programu III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Zjazd, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami oraz Katedrę Mediów i Kultury Audiowizualnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, odbędzie się w czerwcu 2019 w Łodzi, pod hasłem „Przestrzenie – praktyki – artykulacje”.
 
Celem tego panelu jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat przestrzeni geograficznej, praktyk jej mapowania oraz artykulacji (werbalnych, audiowizualnych, procesualnych) zagadnień, które wyłaniają się w tym procesie poznawczym i twórczym.  Kluczowe jest pytanie o centra i peryferia, zainspirowane przez wytyczony w książce Piotra Piotrowskiego Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej postulat studiów: „nad peryferiami artystycznymi świata i oparta na porównawczej, horyzontalnej metodzie historia sztuki, studia nad geohistorycznymi marginesami i zmarginalizowanymi kulturami, nad Wschodem i globalnym Południem, daleką Północą i każdą inną częścią globu leżącą poza centralnie rozumianą kulturą, a także podważanie narracji głównego nurtu i ujawnianie artystycznych oraz historycznych praktyk wykluczania.” (Piotrowski, 2018:27-28).

Współczesne koncepcje kuratorskie oraz doświadczenia artystów wyruszających w podróż w poszukiwaniu alternatywnych możliwości obrazowania zmapowanego już niemal całkowicie świata, wskazują, że możliwa jest nie tylko architektura performatywna, ale także i performatywne przestrzenie.  Jawią się one jako nieciągłe, policentryczne i enklawowe:  podzielone granicami nie zawsze geopolitycznymi, lecz także technologicznymi, ekonomicznymi, czy światopoglądowymi. W takich przestrzeniach powstają „obrazy zagnieżdżone”, (vide Anna Nacher, Media lokacyjne, 2016), za sprawą nie tylko praktyk reprezentacji, ale także bycia w przestrzeni: jej przemierzania, dokumentowania, tagowania, kwestionowania i redefiniowania.

Proponowana tematyka panelu:

 • myślenie geograficzne, ciemna geografia, kategorie centrów i peryferiów,
 • geografia relacyjna (Irit Rogoff) a sztuki audiowizualne,
 • „człowiek z kamerą”: podróż jako (nad)produkcja obrazów,
 • ekspedycje, eksploracje, migracje, przedepty,
 • topografia przestrzeni tranzytowych, granicznych, ziem niczyich,
 • przemiana przestrzeni w (nie)miejsce,
 • spojrzenie z lotu drona jako „hegemonic gaze”,
 • performatywna architektura i przestrzeń, nie tylko miejska,
 • architektura informacji: badanie infrastruktury, widzialność danych,
 • chronopolityka wobec alternatywnych („horyzontalnych” i krytycznych) kartografii.

Nawiązując do koncepcji horyzontalnej historii sztuki Piotra Piotrowskiego zapraszam do refleksji nad peryferiami, marginesami i przestrzeniami tranzytowymi. Jak przemieszczają się granice, jak wymykają się centra, jak wytyczane są peryferia? Jak rozpoznają to twórcy wyruszający „w teren” i  posługujący się (nie tylko) mediami obrazowania?

Zachęcam do nadsyłania zgłoszeń do końca stycznia 2019, na adres podany w opisie panelu na stronie PTBFM.

51. Międzynarodowy Kongres AICA – Tajwan 2018

W listopadzie brałam udział w 51. Międzynarodowym Kongresie AICA zorganizowanym w Taipei przez tajwańską sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki pod hasłem „Krytyka sztuki w dobie wirtualności i demokracji”. Moje wystąpienie The Post-internet Way of Art Criticism, wygłoszone w Taipei Fine Arts Museum, dotyczyło postinternetowych sposobów uprawiania krytyki sztuki wobec kwestii anonimowości, sztucznej inteligencji i powiązanych z tematem praktyk artystycznych (m.in. botów symulujących aktywność krytyka sztuki).

Taiwan_Aica_EW_2

Fot. Małgorzata Kaźmierczak

Wystąpienie tłumaczone było symultanicznie na język chiński, natomiast referat ukazał się drukiem w anglojęzycznej monografii wieloautorskiej Art Criticism in the Age of Virtuality and Democracy (2018), wydanej staraniem AICA Taiwan.

AICA_2018_book_cover

Mój udział w 51. Międzynarodowym Kongresie AICA możliwy był dzięki środkom przyznanym w ramach tematu badawczego 2018 z potencjału badawczego w ramach działalności statutowej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Taiwan_Aica_EW_1

Fot. Małgorzata Kaźmierczak

51. kongres AICA – Tajwan

Moja propozycja referatu Post-Internet Art Criticism (Postinternetowa krytyka sztuki), złożona w sekcji tematycznej Krytyka sztuki w epoce wirtualności, została zakwalifikowana do wygłoszenia w ramach 51. Międzynarodowym Kongresie AICA w Taipei na Tajwanie. Tegoroczny Międzynarodowy Kongres Krytyków Sztuki odbędzie się w listopadzie, pod hasłem Krytyka sztuki w epoce wirtualności i demokracji i towarzyszyć będzie pierwszym dniom Taipei Biennale, którego 11. edycja zatytułowana jest „Life-support, Living, Survival System”.

aica-taiwan-congress1-1024x490

Ilustracja ze strony organizatorów kongresu

Intermedia a zwrot kinematograficzny

W najbliższych dniach zapraszam do Wrocławia, gdzie odbywa się 17. Biennale Sztuki Mediów WRO, tego roku pod hasłem Draft Systems. Prócz wystaw w programie Biennale, odbędzie się także wystawa w ramach konkursu najlepszych dyplomów z zakresu sztuki mediów. Wystawie towarzyszyć będzie konferencja Intermedia a zwrot kinematograficzny, w której udział wezmą przedstawiciele świata akademickiego, zarówno praktycy, jak i teoretycy. Mam zaszczyt znaleźć się w znakomitym gronie prelegentek i prelegentów, które stanowią: prof. Mariella Nitosławska, dr hab. Anna Nacher, Sidey Myoo, prof. dr hab. Piotr Zawojski, dr hab. Marek Domański i mgr Anita Osuch. Moderatorami będą: Piotr Krajewski, dyrektor artystyczny Biennale WRO, dr hab. Maja Wolińska, dr Jakub Jernajczyk, prof. Antoni Porczak, Magdalena Kownacka i prof. Artur Tajber. Konferencja, która odbędzie się we wrocławskiej ASP, jest współorganizowana przez Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

konferencja-jotpek-web-1200x1703

Plakat konferencji Intermedia a zwrot kinematograficzny – z materiałów Organizatorów

Referat Śliskie projektowanie. Narracje audiowizualne w informacji, który chcę przedstawić drugiego dnia konferencji, dotyczyć będzie specyficznej, nowej w moim przekonaniu, formy organizacji informacji na styku sztuki i nauki. Tego rodzaju postawę praktykują m.in. artyści związani z kolektywem Slavs & Tatars, a teoretycznej definicji „slippery design” dostarcza niemiecki projektant Manuel Bürger. Zagadnienie to wydaje mi się interesujące z uwagi na coraz częściej dostrzeganą potrzebę innego ujęcia treści w pracach naukowych, które realizują m.in. pod moją opieką studenci i doktoranci naszej uczelni artystycznej. Intuicje studentów, poparte inspiracjami, jakie napotykają oni w świecie sztuki, powodują, że warto przyjrzeć się niestandardowym formom prezentacji wyników badań odpowiadającym często wymogom samego badanego zjawiska tak dogłębnie, iż przybierają one formę odeń niemal nieodróżnialną. Efektem są wypowiedzi polimedialne, na pograniczu książki artystycznej, instalacji i narracji hipertekstowej.

II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców

konf-ifp-kmibk-2016120810-plakatII Zjazd Filmoznawców i Medioznawców, organizowany przez Katedrę Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, do którego mam zaszczyt należeć, odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2016 w Krakowie.

W panelu Przedłużenia obrazów wygłoszę referat Rozszerzenie – kondensacja – implozja. Trailer/zwiastun filmowy jako nowy metajęzyk sztuk (audio)wizualnych.* Wezmę także udział w wieczorze autorskim poświęconym kinu, fotografii i mediom w polskich publikacjach, które ukazały się w bieżącym roku, promując moją książkę Sztuka w kulturze postmedialnej (WN Katedra, Gdańsk, 2016). Zapraszam.

Program Zjazdu: konf-ifp-kmibk-2016120810-program oraz tematyka wykładów plenarnych i wydarzenia towarzyszące: konf-ifp-kmibk-2016120810-dodatkowe-informacje-do-programu

* Dziękuję Adamowi Łuczakowi za inspirację do omówienia tak rozumianego pojęcia trailera, płynącą z rozmów podczas seminarium na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016 oraz zawartą w pracy licencjackiej Drogi wirtualności. O tropach artystów w dobie postautentyczności, którą obronił na Wydziale Komunikacji Multimedialnej (kierunek Intermedia) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców „Dyskursy widzialności”

PTBnFiM-logo-pion-CMYK-1-2

Logo PTBFM

Zostałam przyjęta do Polskiego Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami a mój referat Rozszerzenie – kondensacja – implozja. Trailer filmowy jako nowy metajęzyk sztuk (audio)wizualnych zaakceptowany na konferencję, która odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2016 w Krakowie. Będzie to II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców pod hasłem „Dyskursy widzialności”, a moje wystąpienie odbędzie się w panelu Widzialność wyzwolona albo kino poza kinem koordynowanym przez prof. Andrzeja Gwoździa.

Visual Methods in Mobile Media Research – anglojęzyczne seminarium na UAM

Zapraszam na międzynarodowe, anglojęzyczne seminarium badawcze organizowane przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarium jest dwudniowe; w poniedziałek 23 maja będzie można wysłuchać wykładu Luca Pauwelsa z Uniwersytetu w Antwerpii The Shifting Contours of Visual Research: a critical discussion of options, issues and prospects. Na wtorek 24 maja zaplanowano sześć wystąpień. W tej części seminarium wezmą udział: Agnieszka Dytman-Stasieńko i Jan Stasieńko (DSW Wrocław), Marianna Michałowska (UAM Poznań), Anna Nacher (UJ Kraków), Paweł Wieczorek (SWPS Warszawa) i Tomasz Żaglewski (UAM Poznań) oraz niżej podpisana z prezentacją na temat wizualizowania danych za sprawą sztuki w postmedialnej rzeczywistości. Będę mówić m.in. o działaniach Unknown Fields Division, Forensic Architecture, Timo Arnalla, Evana Rotha, Juliena Prévieux i Jamesa Bridle’a.

Program seminar Visual Mobile.

Konferencja DARIAH-PL: Humanistyka cyfrowa – badanie tekstów, obrazów i dźwięku

Zapraszam do Lublina, gdzie w dniach 26-27 listopada 2015 odbywa się, organizowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencja DARIAH-PL. Tematem jest Humanistyka cyfrowa – badanie tekstów, obrazów i dźwięku.

drawing-1

Z materiałów organizacyjnych http://2015.dariah.pl

W czwartek 26 listopada będę moderatorką panelu dotyczącego wizualizacji w humanistyce cyfrowej oraz wezmę udział w dyskusji panelowej na temat: Humanistyka cyfrowa w kontekście problemów z kulturą 2.0. W gronie panelistów są: dr hab. Mirosław Filiciak (USWPS), dr hab. Piotr Celiński (UMCS), dr Grzegorz D.Stunża (UG), dr Piotr Siuda (UKW), mgr Łukasz Kowalski (OBGTNN). Moderować będzie prof. Andrzej Radomski (UMCS).

 

XLVII AICA International Congress program

My journey to South Korea for the XLVII AICA Congress is possible thanks to support from the „Polish Culture Around the World” programme of the Adam Mickiewicz Institute in Warsaw and the Faculty of Artistic Education from the  University of Arts in Poznan, Poland.

CULTUREPL-pion01-01logo_UAP02logo_wydzial_EAMy paper for the XVLII AICA congress is going to be presented in the National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul on 11th October, 2014, within the panel:

Critical Writings in the Era of Social Networking

 • Keynote Speaker: Lev Manovich
 • Maria Amelia Bulhoes (Brazil): “Decipher Me or I will Devour You! Visual Arts Online Criticism”
 • Earl Miller (Canada): “Social Networking and the Liberated Reader”
 • Sung-Ho Kim (South Korea): “Art Criticism in the Online Public Sphere and Writingas ‘Faction’”
 • Paul Groot (Netherlands): “The Serendipity of the Samsung Galaxy as a Successor of the One-dimensional World of Marcel Duchamp’s Grand Glass”
 • Ewa Wojtowicz (Poland): “Beyond the Thumb Culture. Art Criticism in the Era of Social Networking”
 • Diana Machulina (Russia): “Being Art Critic in Russia: To Go Against the Stream”
 • Elisa Rusca (Switzerland): “What’s Next? Art criticism online”
 • Renee Vara (USA): “Criticism 140: Art Critique in the Age of Twitter”

The panel seems already to be very interesting, with many topics for an inspiring discussion.