documenta 14 – ateńska lekcja

header.170624

Materiały prasowe documenta 14

Rozpoczęłam nowy projekt badawczy związany z wpływem postmediów na procesy badawczej mobilności uwzględniającej geograficzny idiom sztuki współczesnej. Pierwszy etap badań, umożliwiony za sprawą środków z potencjału badawczego w ramach działalności statutowej, obejmował wizytę studyjną w Atenach. Dzięki temu zapoznałam się z ateńską częścią documenta 14 ale także mogłam odnieść się do zasobów muzealnych z zakresu sztuki starożytnej. Wieloznaczność hasła „Learning from Athens” będzie miała jeszcze okazję powrócić w notatkach i wnioskach z badań. Zebrałam wiele materiałów i doświadczeń, a o pożytkach z „ateńskiej lekcji” mam zamiar pisać wkrótce.

Drugi etap badań związany będzie z podróżą do Kassel, a wnioski końcowe mam zamiar zaprezentować w wystąpieniu podczas  III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w Poznaniu, w ramach panelu Mobilne metody.

Dodatkowym walorem pobytu w Atenach na początku maja była możliwość obejrzenia realizacji typu site-specific w ramach Fast Forward Festival 4.

Bibliografia badacza sztuki Internetu cz. III

W materiałach badacza sztuki internetowej nie może zabraknąć tekstów polskich autorów oraz przekładów. Polskie teksty można podzielić chronologicznie, ustalając roboczo cezurę na rok 2002/2003, czyli czas wystawy Natarcie Netartu w Zachęcie, a także publikacji naukowych tekstów w antologiach (jak np. wydane w roku 2002 Nowe media pod redakcją Maryli Hopfinger czy liternet.pl pod redakcją Piotra Mareckiego, z roku 2003). W tej części kilka słów o najwcześniejszych opracowaniach, głównie dostępnych w Internecie. Kiedy na przełomie lat 1999/2000, zbierając materiały do pracę magisterskiej o przemianach na pograniczu sztuki i komunikacji (Od sztuki poczty do sztuki Internetu), przystępowałam do pierwszego rozpoznania tych obszarów, w polskojęzycznej Sieci można było znaleźć bardzo niewiele. Pamiętam zwłaszcza tekst Bartłomieja Gutowskiego, dobrze szkicujący obraz ówczesnej sceny internetowej, dostępny do dzisiaj. Do najwcześniejszych publikacji należą także teksty Henryka Gajewskiego, jak Wirtualne miasto sztuki (1997) oraz Ryszarda W. Kluszczyńskiego Internet – nowe terytorium ekspresji, dostępny również do dziś na stronach CSW. W papierowych wydawnictwach pojawiały się również teksty tego autora, zredagowane i zebrane w wydanej w roku 2001 książce Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Zaczęto także publikować przekłady, jak np. Sztuka sieci, maszyny i pasożyty, ciekawy tekst Andreasa Broeckmanna, opublikowany w katalogu WRO 97 pod redakcją Piotra Krajewskiego. W roku 1997 magazyn „Cyber” zamieścił przekład tekstu Michiela van der Haagena Sztuka sieci, w tłumaczeniu Urszuli Śniegowskiej. Tekst ten, zarchiwizowany na stronie czasopisma, jest dziś niedostępny. W roku 1998 w „Cyber”, opublikowany został tekst Wojciecha Pukocza Net art. Dwa lata później w magazynie „WWW” ukazał się artykuł Kamila Antosiewicza Net art. Sztuka Sieci. Pojedyncze teksty, najczęściej przekłady,  dotyczące sztuki nowych mediów, lecz niekoniecznie w kontekście Internetu, ukazywały się w „Magazynie Sztuki”. Można do nich zaliczyć wywiad z Lwem Manowiczem [pisownia oryginalna] opublikowany w numerze 24(1) z 2000 roku, oraz rozmowę z Manuelem Castellsem w tym samym numerze. Oba teksty to przekłady. W kolejnym numerze „Magazynu Sztuki” znalazła się rozmowa z artystami reprezentującymi grupę CUKT, dotycząca głownie Wiktorii CUKT. Jeżeli chodzi o opracowania ogólne i tomy pokonferencyjne, to pod koniec lat 90. XX wieku ukazały się m.in. Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, pod redakcją Krystyny Wilkoszewskiej (1999) oraz Intermedialność w kulturze końca XX wieku, tom, którego redaktorami byli: Andrzej Gwóźdź i Sław Krzemień-Ojak (1998). Andrzej Gwóźdź jest również redaktorem wydanej w roku 1997  antologii przekładów Pejzaże audiowizualne, w której nie ma wprawdzie tekstów dotyczących stricte sztuki Internetu, ale kilka tekstów można uznać za przygotowanie metodologiczne do tego, co z tym kontekstem kultury internetowej się wiąże. Również druga, obszerna antologia pod jego redakcją, Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, (2001) gromadzi teksty m.in. Paula Virilio, Lva Manovicha, czy Michaela Heima. Perspektywa filmoznawcza może być pomocna przy analizie niektórych kontekstów internetowych, czego dowodzi również numer tematyczny „Kwartalnika filmowego” Kino i nowe media z roku 2001. Niestety, w przeciwieństwie do wielu dobrych przywołanych tu przekładów, polskie przekłady książek Derricka de Kerckhove’a (Powłoka kultury oraz Inteligencja otwarta wydane w 2001) nie zasługują na polecenie. Pod redakcją Wiesława Godzica wydano natomiast niewielki tomik tekstów studenckich, a w nim m.in. tekst Dagmary Romanowskiej Sieć sztuki, dotyczący ogólnie obecności sztuki w Sieci. Te najwcześniejsze teksty próbowały przybliżać polskiemu czytelnikowi sam kontekst Internetu, jako formującego się środowiska kulturowego, wprowadzały nową terminologię, tworzyły zarys kategorii w obrębie bardzo wtedy różnorodnej praktyki internetowej (narracje hipertekstowe, fascynacja globalną komunikacją, początki interaktywnego dostępu).

Jeżeli chodzi o prezentację pierwszych projektów, dostępna była strona Donajski’s Digital Gallery, która oprócz prac jej autorów, czyli Marzenny i Juliusza Donajskich, prowadziła także, m.in. do pionierskiego projektu Douglasa Davisa, The World’s First Collaborative Sentence. W podobnym czasie, choć co do tego nie mam pewności, w Sieci były już prace Dominika Zacharskiego,  projekty związane z nnk, które w roku 2003 zostały zaprezentowane na warszawskiej wystawie Natarcie Netartu. Reszta, mówiąc najprościej, jest historią.

Bibliografia badacza sztuki Internetu cz. II

Lata 90. XX wieku to czas formującej się refleksji nad nowymi mediami, bardzo żywej dyskusji na temat ich definicji i roli w kulturze, wielu chybionych prognoz i utopijnych idei, opracowań wydanych drukiem, które dezaktualizowały się niemal w momencie wydania, a także ścierania się poglądów na temat właściwej terminologii. Ukazywało się wówczas niemało publikacji dotyczących szeroko rozumianej sztuki mediów elektronicznych, instalacji interaktywnych, multimediów, czy różnorodnych form narracji hipertekstowej.

Za przykład z tej ostatniej dziedziny należy uznać wydanie brytyjskiego magazynu „Art & Design” z 1995, numer tematyczny: The Multimedia Text, w którym znajduje się m.in. tekst Larry Wendta Narrative and the World Wide Web, opisujący najwcześniejsze formy hipertekstu, ilustrowane zrzutami ekranowymi. Całość jest jednak materiałem głównie dla badaczy literatury elektronicznej, w mniejszym stopniu dotycząc sztuk wizualnych.

Praktyki sztuki internetowej były raczej pomijane przez autorów specjalizujących się w problematyce cyberkulturowej ostatniej dekady XX wieku. Ten nurt podsumowuje obszerna antologia The Cybercultures Reader, wydana w roku 2000 przez Routledge. Znalazło się w niej ponad 48 tekstów autorstwa m.in. Sadie Plant, Allucquere Rosanne Stone, Donny Haraway, Marilouise i Arthura Krokerów, czy Tiziany Terranovy, ale termin „net art” jest całkowicie nieobecny. Pojawia się natomiast pojęcie „cyberart”, jako bliższe kręgom naukowym, reprezentowanym przez to grono badaczy. Nie dotyczy ono jednak tego, co już wówczas rozwijało się w obrębie sztuki Internetu; zakres tego pojęcia jest tu dość nieostry. Książka dzieli się na dziewięć części, poświęconych kolejno: wstępowi do cyberkultury, cyberkulturom popularnym, cybersubkulturom, cyberfeminizmom, cyberseksualności, cyberciałom i post-(cyber)ciałom, skalowaniu cyberprzestrzeni i cyberkolonizacji. Charakterystyczne dla języka teoretycznego lat 90. XX wieku opatrywanie wszystkich rozpoznawanych zjawisk przedrostkiem „cyber-„, co dziś może wydawać się nieuzasadnionym nadużyciem. Był to jednak czas, gdy terminologia badawcza dopiero się kształtowała, podążając za zmianami w kulturze.

W przeciągu kolejnych trzech latRoutledge wydało New Media: A Critical Introduction, obszerną książkę, porównywalną z The Cybercultures Reader. Jest to jednak opracowanie bardziej podręcznikowe, niż antologia tekstów. Autorzy: Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant i Kieran Kelly, związani byli ze School of Cultural Studies na University of the West of England w Bristolu. Książka ta ukazała się w roku 2009, w polskim przekładzie, jako Nowe media. Wprowadzenie, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem autorów, jak sami piszą, była analiza techniki w kulturze  (Lister i inni 2009: xiv) w odniesieniu głównie do kwestii teoretycznych. Niemal nie pojawiają się jednak w tej książce przykłady dotyczące sztuki, choć, w moim przekonaniu, zaznajomiony ze sztuką medialną czytelnik może sobie bez trudu wyobrazić i „podstawić” takie przykłady pod teorie w kolejnych rozdziałach. Z drugiej strony, książka, która ma być podręcznikiem, powinna przynajmniej w pewnym stopniu odsyłać do przykładów, podobnie jak czyni to bogata bibliografia, odsyłająca dalej, po lekturze każdego z rozdziałów.

Trzecim, porównywalnym, jeżeli chodzi o skalę, opracowaniem, jest Information Arts. Intersections of Art, Science and Technology, Stephena Wilsona, wydana w 2002 roku nakładem The MIT Press, jednego z najważniejszych wydawnictw w omawianej dziedzinie. Jest to monumentalne studium, liczące prawie tysiąc stron, odnoszące się do ogromnej ilości wątków, a także próba kategoryzacji. Książka zawiera liczne odniesienia do przykładów, a przy tym jest podzielona tematycznie w sposób czytelny i jasny. Niemal wszystkie poruszone w niej wątki są ciekawe, choć w zakresie sztuki internetowej będzie to głównie rozdział 6.4 – Web Art, zamieszczony w rozdziale: Telekomunikacje. Jako uzupełnienie, warto porównać także rozdział 7 – Cyfrowe systemy informacyjne/komputery, choćby dla zastanowienia się nad zastosowanym tu podziałem. Taka perspektywa sytuowania sztuki Internetu w obrębie komunikacji jest mi bliska, ze względu na związki z przedinternetowymi formami wykorzystywania komunikacji, np. w sztuce poczty. Krytycznie jednak oceniam użycie przez autora terminu „Web art”, tym bardziej, że w przytaczanych cytatach pojawia się termin „net art”, którego jednak Wilson unika. Użycie tego terminu wskazuje jednak na ciągłe jeszcze poszukiwanie właściwego języka dla opisu zjawisk w sztuce, które zostały wybrane jako przykłady. W całej książce pojawiają się nazwiska licznych artystów i grup związanych ze sceną internetową, m.in. Marka Ameriki, Jodi.org, I/O/D, Amy Alexander, czy Marka Napiera.

W roku 1997 z okazji otwarcia Centrum Sztuki i Mediów ZKM w Karlsruhe wydano katalog Media-Art-History, zawierający przegląd prac w kolekcji muzeum, ale także kilka tekstów. Całość dotyczy ponownie szerszego zakresu sztuki, odnosząc się do instalacji interaktywnych i multimediów, ale warto przejrzeć krótki rozdział MediaNets, dotyczący prezentacji zasobów muzealnych w Internecie. Do publikacji dołączona była płyta CD, zawierająca przegląd kolekcji. Co ciekawe, nie było w niej właściwie prac stricte net artowych.

Warto wspomnieć także o innej działalności wydawniczej ZKM, czyli o niewątpliwej ciekawostce, jaką były publikowane w połowie lat 90. XX wieku, z inicjatywy Jeffreya Shaw,  dwujęzyczne wydawnictwa „artintact”. Jest to seria tematycznych magazynów, w twardej oprawie, z przymocowaną do okładki płytą CD, zawierającą dokumentację trzech, omawianych w numerze, dzieł sztuki. Podtytuł wydawnictwa brzmiał: CD-ROMagazine, co dobrze odpowiada atmosferze nadziei, jaką wiązano wówczas z interaktywnym i nielinearnym dostępem do treści, jaki zapewniała płyta. Jak daleko szły interpretacje tego przekonania, można przeczytać w numerze 2, w tekście Christopha Blase Walter Benjamin and the CD_ROM – A New Media Form. Zaletą „artintact” było zamieszczanie dokumentacji m.in. instalacji interaktywnych w formie niemal nieróżniącej się od tej, którą zapewniał kontakt z samą instalacją. W kolejnych numerach prezentowano prace m.in.: Portrait One Luca Courchesne’a (1990-1995), JCJ-Junkman Kena Feingolda (1995), czy Things Spoken Agnes Hegedüs (1998). Wymagania sprzętowe dla „artintactu2” wynosiły 8 MB RAM-u, a dla „artintactu5” – 24 MB. Płyty są do dziś pożyteczne, choć wymaga to zainstalowania archiwalnej już wersji Quicktime’a.

Wydana w tym samym czasie, mało znana książka The Internet. A Philosophical Inquiry Gordona Grahama, filozofa związanego z University of Aberdeen, (Graham 1999), podchodzi do środowiska Intternetu bez nadużywana przedrostka „cyber-” i odwołań do literatury fantastyczno-naukowej. Graham wydaje się dobrze rozpoznawać naturę Internetu, choć materiał badawczy, jakim dysponował wówczas, to dopiero początki tego medium. Rozpoczyna od podziału na Neo-Luddystów i Technofilów, zadaje pytanie o nowość Internetu jako medium i o jego rolę społecznościową. Diagnozuje Internet jako przestrzeń anarchii, ale i demokracji. Niestety, nie wspomina w ogóle o sztuce, ale jest to wytłumaczalne – jego perspektywa jest związana głównie z filozofią.

Trudno wskazać jednoznacznie moment, w którym publikacje na temat formującej się kultury cyfrowej, a w jej obrębie sztuki internetowej, przechodzą z poziomu ogólnego na bardziej szczegółowy i problemowy. Jednak to właśnie uszczegółowienie tematyki jest charakterystyczne dla kolejnego etapu refleksji teoretycznej nad praktykami artystycznymi w Sieci. Jedną z pierwszych publikacji w tym zakresie jest skromna książka Interaction. Artistic Practice in the Network pod redakcją Amy Scholder i Jordana Crandalla, wydana w roku 2001 przez Eyebeam, jako dokumentacja dyskusji toczącej się wiosną 1998 na forum <eyebeam><blast>. Wydawać by się mogło, że jest to antologia podobna do wydanej dwa lata wcześniej Readme!, choć naturalnie mniej obszerna. Jednak różnica polega na wyraźnie sprecyzowanym profilu książki, która prócz dokumentacji sieciowego wielogłosu zawiera też eseje na wybrane tematy i krótkie prezentacje wybranych projektów, m.in. Critical Art Ensemble, Knowbotic Research, Jodi.org, czy Kena Goldberga. Słowem kluczowym jest interakcja i to wokół różnych jej poziomów toczy się debata. Ta książka zapowiada już podejście do tematyki kultury internetowej w sposób bardziej problemowy.

Bibliografia badacza sztuki Internetu cz.I

Pierwsze opracowania

Problematyka sztuki Internetu doczekała się kilku opracowań szczegółowych oraz wielu prób ujęcia tej tematyki w szerszym kontekście kulturowym. Historia sztuki nie jest jedynym kontekstem, niekiedy pojawia się perspektywa socjologiczna czy filozoficzna, przydatna bywa też antropologia kultury. Materiały źródłowe są dostępne głównie w języku angielskim. Warto przyjrzeć się pierwszym opracowaniom, które utrwaliły elektroniczny dyskurs w formie papierowej książki.

Książki, które dotyczyły sztuki Internetu możemy podzielić na takie, które powstawały na bieżąco, z potrzeby utrwalenia szybko zachodzących zmian oraz te, których autorzy przybierają perspektywę naukowego dystansu, poszukując uogólnień, bądź osadzenia w wybranej koncepcji. Do tych pierwszej grupy należą dwa opracowania, które ukazały się niemal równocześnie, w roku 1999: niemieckojęzyczna net.art – Materialien zur Netzkunst Tilmana Baumgärtela oraz antologia Readme! będąca dokumentacją działalności listy dyskusyjnej Nettime. To właśnie w tych książkach termin „net art” pojawia się w druku, po raz pierwszy we właściwym kontekście, czyli w wypowiedziach samych twórców i teoretyków zaangażowanych w tę scenę. Wydana nakładem niezależnego wydawnictwa Autonomedia[1], obszerna antologia Readme! jest próbą utrwalenia tekstów, które tworzyli użytkownicy listy dyskusyjnej Nettime w latach 1995-1998. Nettime była jedną z pierwszych sieci społecznościowych, stworzonych przez (i dla) ludzi zainteresowanych kulturą nowych mediów[2]. W ramach listy podejmowano wiele tematów, które dla celów archiwizacyjnych zostały ujęte w książce w dziesięciu kategoriach. W rozdziale dotyczącym sztuki wymieniani są artyści tacy, jak Heath Bunting, czy grupa Knowbotic Research, a także niemal wszyscy rozmówcy Tilmana Baumgärtela, którego wywiady zostały tam opublikowane w języku angielskim, zanim jeszcze ukazały się w niemieckojęzycznym zbiorze[3]. Autorami tekstów są także m.in.: Jordan Crandall, Timothy Druckrey, Olia Lialina i Geert Lovink. Jest to przegląd postaw bardzo formatywnego okresu, w którym pojęcia związane ze sztuką Internetu dopiero się kształtowały. Dzięki temu książka utrwala ze wszystkimi szczegółami (jak daty postów czy tematy wątków) toczącą się w obrębie Nettime żywą dyskusję. Rozdział o sztuce nie pozostaje jednak w izolacji od innych tematów, podobnie jak w samym Internecie sztuka nie funkcjonowała w izolacji od innych dziedzin i zjawisk. Nawiązania do postaw twórczych można znaleźć niemal w każdym rozdziale, nie tylko tym dotyczącym bezpośrednio sztuki.

W książce Michael Rusha New Media in Late 20th Century Art, wątek net artu właściwie się nie pojawia. W ostatnim rozdziale o sztuce cyfrowej kilka stron poświęconych jest „sztuce Worldwide Web” (Rush 1999:192), wobec której autor prognozuje możliwość wyłonienia się z niej nowej awangardy. Wspólnym mianownikiem miała być interaktywność, a przykłady, do których Rush się odwoływał, to m.in. Every Icon Johna Simona (1997), czy Please Change Beliefs Jenny Holzer (1998), a także sieciowe eksperymenty w rodzaju The Most Wanted Paintings Komara i Melamida (1997). Rush zastrzegał jednak, że ta forma sztuki w Sieci jest jeszcze dość prymitywna.

Natomiast obie książki Tilmana Baumgärtela to zbiory wywiadów, przeprowadzonych z artystami posługującymi się Internetem i nowymi mediami w latach 90. XX wieku. Wbrew pozorom, net.art 2.0, nie dotyczy zjawiska Web 2.0, a tytuł tej książki odnosi się do stylistyki informatycznej, chętnie zawłaszczanej przez „pierwszą awangardę” net artystów. W pierwszym tomie znalazły się wywiady z twórcami posługującymi się nie tylko Internetem, ale także różnymi mediami typu elektronicznego, jak np. Victoria Vesna, czy Stelarc. Wyraźnie zaznaczone jest grono artystów uważanych za ścisłą czołówkę pionierów net artu: Heath Bunting, Vuk Cosic, Paul Garrin, Jodi, Olia Lialina, Alexei Shulgin czy Cornelia Sollfrank. Pozostali artyści to m.in.: Robert Adrian X , Matthew Fuller, Marko Peljhan, Wolfgang Staehle,  czy Eva Wohlgemuth. Książka zawiera łącznie 19 wywiadów, przeprowadzonych w II połowie lat 90. XX wieku i po części publikowanych już Internecie. W drugim tomie, który ukazał się, gdy nurt sztuki Internetu już wyraźnie się uformował i stał się nowym zjawiskiem w sztuce światowej, znalazło się 20 wywiadów, zarówno z artystami już uznanymi, jak Nam June Paik i Douglas Davis, jak i nowymi postaciami sceny net artu (etoy, Igor Stromajer, Lisa Jevbratt, 0100101110101101.org). Analizowano różne aspekty środowiska kultury internetowej. Pojawiła się próba wyznaczenia jej genealogii w odwołaniu do Paika i Davisa. Zarysował się nurt sztuki krytycznej (®TMark, etoy, Julia Scher, Surveillance Camera Players). Powtórnie pojawiła się grupa Jodi, jako jedyne powtórzenie z pierwszego tomu. Ciekawy był także wątek odwrotnej inżynierii i technonostalgii obecny w wypowiedziach Jamesa Wallbanka z Redundant Technology Initiative, Christopha Kummerera z Pocketnoise czy artystów z Micromusic. Druga książka stała się obowiązkową lekturą wszystkich zainteresowanych rozpoznawaniem terytorium nowej sztuki. Jednak dopiero Internet Art autorstwa Rachel Greene, wydana w popularyzatorskiej serii World of Art przez Thames & Hudson, uporządkowała kryteria i zaprezentowała to zjawisko w sztuce szerszemu gronu anglojęzycznych czytelników (Greene 2004). Natomiast książka  Juliana Stallabrassa, związanego z Courtauld Institute of Art, na którą autor kazał długo czekać[4], ma wyraźny profil i problematyzuje sztukę Internetu jako zjawisko głównie krytyczne (Stallabrass 2003).

Rachel Greene jako pierwsza dokonała wyraźnej periodyzacji i zaproponowała podział sztuki internetu na podgatunki, powiązane z tematami, jakie podejmowali artyści. W obrębie wczesnej sztuki internetu omawia m.in. scenę rosyjską, działania mobilne, net.art, teleobecność i cyberfeminizm. W kolejnych rozdziałach łączy perspektywę chronologiczną i problemową, nie faworyzując   żadnej z nich. Opisuje wizualizację danych, estetykę hipertekstową, sztukę generatywną i software art, a także zagadnienia związane z postawami krytycznymi, zwłaszcza taktyczne media, parodię i remiks. Poświęca też nieco uwagi dopiero zarysowującym się zjawiskom, takim, jak estetyka lo-fi, czy sztuka „dla sieci”, która rozwinęła się później w media lokacyjne. W książce znalazł się także słownik pojęć i kalendarium, w którym pojawiają się zarówno wątki technologiczne, jak i przedinternetowe praktyki sieciowe, obecne w sztuce. Książka zawierała także indeks stron artystów i instytucji zajmujących się szeroko rozumianymi sztukami medialnymi. Mimo szybkiej dezaktualizacji takich informacji, wszelkie próby utrwalenia obrazu sceny artystycznej i kontekstu instytucjonalnego, są zawsze cenne.

Christiane Paul w książce Digital Art, która dotyczy zakresu szerszego, niż tylko sztuka Internetu,  porusza to zagadnienie w rozdziale „Cyfrowe technologie jako medium”, pisząc o różnych formach artystycznej wypowiedzi  (Paul 2003: 112), które mieszczą się w pojęciu sztuki Internetu. Oprócz opisu wczesnej sceny net artu, Paul wskazuje na wagę praktyk artystycznych z użyciem technologii mobilnych, które pozwalają łączyć Internet z rzeczywistością fizyczną  (Paul 2003: 122). Jednocześnie wiele przykładów z zakresu sztuki Internetu pojawia się w skądinąd bardzo pożytecznej książce Digital Art w kontekście m.in. sztuki mediow taktycznych czy wizualizacji danych.

Kalendarium ważnych pozycji wydawniczych z kręgu sztuki mediów i sztuki internetu może więc wyglądać następująco:

1999-02-01 – antologia Readme! pod redakcją zbiorową;

1999-11-?? –Tilman Baumgärtel, net. art (język niemiecki);

2001-11-01 – Tilman Baumgärtel net.art 2.0 (język niemiecki i angielski);

2003-10-28 – Julian Stallabrass, Internet Art. The Online Clash of Culture and Commerce;

2003-06-28 – Christiane Paul, Digital Art (I wydanie);

2004-06-01 – Rachel Greene, Internet Art.

Przegląd ten należałoby zakończyć na wydawnictwach, które ukazały się do roku 2005, ponieważ opracowania późniejsze dotyczą już bardziej dojrzałego okresu kultury Internetu, a także nie mają już tak pionierskiego charakteru. Dwie z wymienionych książek zostały wznowione:

2005-03-15 – Tilman Baumgärtel net.art 2.0;

2008-10-27 – Christiane Paul, Digital Art (II wydanie poprawione).

Po roku 2005 pojawiło się już mniej opracowań ogólnych, a raczej takie, które w wybrany sposób problematyzują ujęcie sztuki Internetu, często w ramach podejścia interdyscyplinarnego, Pojawiają się też próby stworzenia modelu teoretycznego. Jest to już jednak odrębne zagadnienie.


[1] http://www.autonomedia.org/ (19.10.2011).

[2] W roku 2001 na konferencji „Nowe oblicza kultury” w Poznaniu prezentowałam referat Spotkanie w Sieci. Wokół listy dyskusyjnej Nettime. Część wniosków, po aktualizacji, posłużyła do przygotowania tekstu poświęconego temu zagadnieniu. Por. E. Wójtowicz, Dyskurs krytyczny wokół sztuki Internetu, „Zeszyty Artystyczne”, nr 18/kwiecień 2009, s. 49-58.

[3] Antologia Readme! ukazała się 1 lutego 1999, natomiast niemieckojęzyczna książka net.art w listopadzie tego samego roku.

[4] Książka była zapowiadana przez dłuższy czas przez wydawcę, ostatecznie ukazała się dopiero w roku 2003 nakładem wydawnictwa galerii Tate.

2011

2011

Styczeń

 • Przekłady tekstów polskich na język rumuński oraz publikacja jednego z artykułów w języku angielskim (Approaching the Project – From Conceptual Art to Net Art) w czasopiśmie naukowym „Revista Irregular F” nr 7/Vol. II/2011, wyd. przez Uniwersytet w Cluj-Napoca (Rumunia).

Luty

 • Przygotowanie i ogłoszenie „Call for papers” dla „Zeszytów Artystycznych” – numer tematyczny „Projekt: edukacja społeczeństwa obywatelskiego” (wraz z dr Justyną Ryczek).  Redagowanie nadesłanych tekstów.

Marzec

 • Udział w konferencji Ars Electronica: Remixed and Remastered, zorganizowanej przez Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (24-25.03.2011).
 • Udział w prezentacji Wydziału Edukacji Artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w ramach projektu Transakcja łączona (15.03.2011).
 • Organizacja XIV edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w UAP oraz Spacer ze sztuką (wraz z dr Justyną Ryczek).

Maj

 • Przyjęcie referatu na międzynarodową konferencję Rewire 2011: Media Art Histories, która odbędzie się 28-30.09.2011 w Liverpoolu.
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji Od liberatury do e-literatury 2. Remiksy, remediacje, redefinicje, zorganizowanej przez Uniwersytet Opolski (9-10.05.2011)

Czerwiec

 • Tekst Was is die Befindlichkeit des Landes? W stronę ciemnej geografii, ukazał się w „Kulturze Popularnej” nr 3-4 (29-30) 2010,  s. 18-27.
 • Głos w dyskusji: Fenomen nowych mediów. Z polskimi socjologami i medioznawcami rozmawia prof. Agnieszka Ogonowska.
  „Konspekt” Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie nr 2/2011 (39), s. 18-26.

Lipiec

Wrzesień

Październik

 • Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego kazała się książka Od liberatury do e-literatury pod redakcją Eugeniusza Wilka i Moniki Górskiej-Olesińskiej, a w niej mój tekst Intermedialne synestezje – sztuka mediów elektronicznych między obrazem, tekstem a kodem, s. 149-156.

Activities 2010

Jan 2010
Edition of jubilee book of the Faculty of Artistic Education (published in July 2010).

Feb 2010
The review of the new book by Ryszard W. Kluszczyński Sztuka interaktywna (Interactive Art) published in– „Czas Kultury”.

Mar 2010
•    Lecture on remix in media arts in Jagiellonian University in Kraków (with Jarosław Lipszyc).
•    Cover design of the book by Grzegorz Dziamski Przełom konceptualny (Conceptual Break) (Wydawnictwo Naukowe UAM 2010)

Apr 2010
•    Tam i z powrotem. Transformacja cyfrowego obrazu w analogowy obiekt, (There and Back. Transformation of Digital Image into Analog Object) in: Kultura medialnie zapośredniczona. (Mediated Culture), ed. W. Chyła (et al.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, pp. 439-446.
•    Taking part in Poznan Festival of Art and Science –  conducting educational project Spacer ze Sztuką (Artwalk) with dr Justyna Ryczek. Here in the Ego Gallery, during the exhibition El Mas Santo by Kinga Offert.

•    Rozmowa ma trwać. Rozmowa z Alicją Kępińską (The Talk Should Go On. E. Wójtowicz talks to Alicja Kępińska), „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010, pp. 67-76.
•    Akademia powinna pozostać elitarna. Rozmowa z Jarosławem Kozłowskim, (The Academy Should Stay Elitarian. E. Wójtowicz talks to Jarosław Kozłowski) „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010, pp. 77-87.
•    To już jest inny – nowy, bardziej aktualny świat. Rozmowa z Andrzejem Wielgoszem, (This is a New, Contemporary World. E. Wójtowicz talks to Andrzej Wielgosz) „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010,  pp.89-99.
May 2010
•    Powtórzenie, odtworzenie, przetworzenie. Remediacja w praktykach artystycznych kultury cyfrowej, (Repetition, Re-enactment, Re-cration. Remediation in Art Practices withinDigital Culture)  in: „Opcje” 1(78)/2010, pp. 21-26.
Jun 2010
•    Soft Cinema. Ciągi obrazów w kulturze cyfrowej, (Soft Cinema. Series of Images in Digital Culture)in: Kino po kinie, (Cinema after Cinema) ed. A. Gwóźdź, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, pp. 327-346.
Sep 2010
•    Agatha appears and re-appears. Migotanie obrazu cyfrowego, (Blinking of the Digital Image) in: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, (Images and Imaging in the Age of Digital Media) ed. V. Sajkiewicz, Muzeum Śląskie, Katowice 2010, pp. 167-174.
•    Wiki-obywatelskie nieposłuszeństwo. Alternatywne oblicze sztuki w kulturze cyfrowej, (Wiki-civil Disobedience) „Kultura Współczesna”, nr 2(64)/2010, pp. 100-114.
•    Taking part in II Polish Congress of Aesthetics organized  21st-23rd of September by The Warsaw School of Social Sciences and Humanities (SWPS). Presenting a paper Remix as an Artistic Strategy in the Context of Post-Media Aesthetics.
Oct 2010
Medal of Commission of National Education by the Ministry of Education (Nr 114891).

Dec 2010

Research in Tate (London)

 

Jan 2010

Edition of jubilee book of the Faculty of Artistic Education (published in July 2010).

Feb 2010

The review of the new book by Ryszard W. Kluszczyński Sztuka interaktywna (Interactive Art) published in– „Czas Kultury”.

Mar 2010

 • Lecture on remix in media arts in Jagiellonian University in Kraków (with Jarosław Lipszyc).
 • Cover design of the book by Grzegorz Dziamski Przełom konceptualny (Conceptual Break) (Wydawnictwo Naukowe UAM 2010)

Apr 2010

· Tam i z powrotem. Transformacja cyfrowego obrazu w analogowy obiekt, (There and Back. Transformation of Digital Image into Analog Object) in: Kultura medialnie zapośredniczona. (Mediated Culture), ed. W. Chyła (et al.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, pp. 439-446.

 • Taking part in Poznan Festival of Art and Science –  conducting educational project Spacer ze Sztuką (Artwalk) with dr Justyna Ryczek.
 • Rozmowa ma trwać. Rozmowa z Alicją Kępińską (The Talk Should Go On. E. Wójtowicz talks to Alicja Kępińska), „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010, pp. 67-76.
 • Akademia powinna pozostać elitarna. Rozmowa z Jarosławem Kozłowskim, (The Academy Should Stay Elitarian. E. Wójtowicz talks to Jarosław Kozłowski) „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010, pp. 77-87.
 • To już jest inny – nowy, bardziej aktualny świat. Rozmowa z Andrzejem Wielgoszem, (This is a New, Contemporary World. E. Wójtowicz talks to Andrzej Wielgosz) „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010,  pp.89-99.

May 2010

 • Powtórzenie, odtworzenie, przetworzenie. Remediacja w praktykach artystycznych kultury cyfrowej, (Repetition, Re-enactment, Re-cration. Remediation in Art Practices withinDigital Culture) in: „Opcje” 1(78)/2010, pp. 21-26.

Jun 2010

· Soft Cinema. Ciągi obrazów w kulturze cyfrowej, (Soft Cinema. Series of Images in Digital Culture)in: Kino po kinie, (Cinema after Cinema) ed. A. Gwóźdź, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, pp. 327-346.

Sep 2010

· Agatha appears and re-appears. Migotanie obrazu cyfrowego, (Blinking of the Digital Image) in: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, (Images and Imaging in the Age of Digital Media) ed. V. Sajkiewicz, Muzeum Śląskie, Katowice 2010, pp. 167-174.

· Wiki-obywatelskie nieposłuszeństwo. Alternatywne oblicze sztuki w kulturze cyfrowej, (Wiki-civil Disobedience)Kultura Współczesna”, nr 2(64)/2010, pp. 100-114.

 • Taking part in II Polish Congress of Aesthetics organized  21st-23rd of September by The Warsaw School of Social Sciences and Humanities (SWPS). Presenting a paper Remix as an Artistic Strategy in the Context of Post-Media Aesthetics.

Oct 2010

 • 2010 – Medal of Commission of National Education by the Ministry of Education (Nr 114891).

Jan 2010

Edition of jubilee book of the Faculty of Artistic Education (published in July 2010).

Feb 2010

The review of the new book by Ryszard W. Kluszczyński Sztuka interaktywna (Interactive Art) published in– „Czas Kultury”.

Mar 2010

 • Lecture on remix in media arts in Jagiellonian University in Kraków (with Jarosław Lipszyc).
 • Cover design of the book by Grzegorz Dziamski Przełom konceptualny (Conceptual Break) (Wydawnictwo Naukowe UAM 2010)

Apr 2010

· Tam i z powrotem. Transformacja cyfrowego obrazu w analogowy obiekt, (There and Back. Transformation of Digital Image into Analog Object) in: Kultura medialnie zapośredniczona. (Mediated Culture), ed. W. Chyła (et al.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, pp. 439-446.

 • Taking part in Poznan Festival of Art and Science –  conducting educational project Spacer ze Sztuką (Artwalk) with dr Justyna Ryczek.
 • Rozmowa ma trwać. Rozmowa z Alicją Kępińską (The Talk Should Go On. E. Wójtowicz talks to Alicja Kępińska), „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010, pp. 67-76.
 • Akademia powinna pozostać elitarna. Rozmowa z Jarosławem Kozłowskim, (The Academy Should Stay Elitarian. E. Wójtowicz talks to Jarosław Kozłowski) „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010, pp. 77-87.
 • To już jest inny – nowy, bardziej aktualny świat. Rozmowa z Andrzejem Wielgoszem, (This is a New, Contemporary World. E. Wójtowicz talks to Andrzej Wielgosz) „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010,  pp.89-99.

May 2010

 • Powtórzenie, odtworzenie, przetworzenie. Remediacja w praktykach artystycznych kultury cyfrowej, (Repetition, Re-enactment, Re-cration. Remediation in Art Practices withinDigital Culture) in: „Opcje” 1(78)/2010, pp. 21-26.

Jun 2010

· Soft Cinema. Ciągi obrazów w kulturze cyfrowej, (Soft Cinema. Series of Images in Digital Culture)in: Kino po kinie, (Cinema after Cinema) ed. A. Gwóźdź, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, pp. 327-346.

Sep 2010

· Agatha appears and re-appears. Migotanie obrazu cyfrowego, (Blinking of the Digital Image) in: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, (Images and Imaging in the Age of Digital Media) ed. V. Sajkiewicz, Muzeum Śląskie, Katowice 2010, pp. 167-174.

· Wiki-obywatelskie nieposłuszeństwo. Alternatywne oblicze sztuki w kulturze cyfrowej, (Wiki-civil Disobedience)Kultura Współczesna”, nr 2(64)/2010, pp. 100-114.

 • Taking part in II Polish Congress of Aesthetics organized  21st-23rd of September by The Warsaw School of Social Sciences and Humanities (SWPS). Presenting a paper Remix as an Artistic Strategy in the Context of Post-Media Aesthetics.

Oct 2010

 • 2010 – Medal of Commission of National Education by the Ministry of Education (Nr 114891).

 • 2010 – Medal of Commission of National Education by the Ministry of Education (Nr 114891).

2010

Styczeń 2010

Praca nad redagowaniem albumu jubileuszowego Wydziału Edukacji Artystycznej  (ukazał się drukiem w lipcu 2010).

Luty 2010

Recenzja książki Ryszarda W. Kluszczyńskiego Sztuka interaktywna – „Czas Kultury”.

Marzec 2010

 • Wykład w Krakowie poświęcony remiksowi w sztuce (wraz z Jarosławem Lipszycem)  – Uniwersytet Jagielloński.
 • Projekt okładki książki Grzegorza Dziamskiego Przełom konceptualny (Wydawnictwo Naukowe UAM 2010)

Kwiecień 2010

Publikacje:

 • Tam i z powrotem. Transformacja cyfrowego obrazu w analogowy obiekt, w: Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, red. W. Chyła ( i in.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, ss. 439-446.
 • Udział w Festiwalu Nauki i Sztuki – prowadzenie Spaceru ze Sztuką (wraz z dr Justyną Ryczek) oraz organizacja Festiwalu na terenie uczelni.
 • Rozmowa ma trwać. Rozmowa z Alicją Kępińską, „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010, ss. 67-76.
 • Akademia powinna pozostać elitarna. Rozmowa z Jarosławem Kozłowskim, „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010, ss. 77-87.
 • To już jest inny – nowy, bardziej aktualny świat. Rozmowa z Andrzejem Wielgoszem, „Zeszyty Artystyczne”, nr 19/2010,  ss.89-99.

Maj 2010

Powtórzenie, odtworzenie, przetworzenie. Remediacja w praktykach artystycznych kultury cyfrowej, w: „Opcje” 1(78)/2010, ss. 21-26.

Czerwiec 2010

Soft Cinema. Ciągi obrazów w kulturze cyfrowej , w: Kino po kinie, red. A. Gwóźdź, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, ss. 327-346.

Wrzesień 2010

 • Agatha appears and re-appears. Migotanie obrazu cyfrowego , w: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, red. V. Sajkiewicz, Muzeum Śląskie, Katowice 2010, s. 167-174.
 • Wiki-obywatelskie nieposłuszeństwo. Alternatywne oblicze sztuki w kulturze cyfrowej,Kultura Współczesna”, nr 2(64)/2010, ss. 100-114.
 • Udział w II Polskim Kongresie Estetyki zorganizowanym w dniach 21-23 września w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Wystąpienie w sekcji Oblicza mediów, referat: Remiks jako strategia artystyczna w kontekście estetyki post-medialnej.
 • Ukazał się album prezentujący historię Wydziału Edukacji Artystycznej w PWSSP, a następnie ASP (obecnie UAP) w Poznaniu, w latach 1974-2010.

Październik 2010

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, nadany przez Minister Katarzynę Hall.

Grudzień 2010

 • Kwerenda w bibliotece Tate Modern w Londynie w ramach badań własnych.

Obrazy i obrazowanie

Nakładem Muzeum Śląskiego ukazał się tom Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, pokłosie konferencji zorganizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. W książce m.in.  mój tekst Agatha appears and re-appears. Migotanie obrazu cyfrowego, dotyczący przemian w dziele sztuki Internetu na przykładzie projektów Olii Lialiny.